Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden Linkado BV De hieronder aangehaalde clausules regelen met kracht van wet alle huidige en toekomstige betrekkingen tussen de bestemmeling, de koper en Linkkado BV, hierna kortweg genoemd de verkoper. De eventuele nietigheid van één van deze bepalingen is van geen enkele invloed op de overige bepalingen, die onverminderd blijven gelden. Bovendien verbindt elke ondertekenaar van een bestelling via email-, afhalings- of plaatsingsbon, die tekent voor een andere persoon zich hoofdelijk en ondeelbaar als borg voor de persoon in wiens naam hij handelt, of schijnbaar handelt voor alle verbintenissen die uit het door hem ondertekende stuk voortvloeien.


1. De offerte, bestelbon of orderbevestiging verbindt de verkoper alleen voor de goederen die er uitdrukkelijk op vermeld zijn.


2. Elke offerte van de verkoper geldt voor een duur van maximaal dertig dagen. Bij gebreke aan aanvaarding binnen die termijn vervalt het aanbod van rechtswege.


3. De goederen worden steeds opgestuurd tenzij op uitdrukkelijk vraag van de koper om deze af te halen.


3.1 Leveringsdata zijn voor de verkoper louter indicatief en houden voor hem alleen een inspanningsverbintenis is. Een te late levering geeft de koper enkel het recht op ontbinding van de overeenkomst als hij aantoont dat de vertraging te wijten is aan een fout van de verkoper, waarop het enkele feit van de vertraging in de levering alleen geen bewijs van een fout is. De verkoper is niet verplicht tot levering indien de koper een vorige levering nog niet volledig heeft betaald of indien en gevraagde waarborg nog niet is gesteld. Indien de koper verzuimt de goederen tijdig af te halen – of in geval van bezorging in ontvangst te nemen - kan de verkoper zonder enige ingebrekestelling en zonder enige afbreuk aan zijn recht op schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden. De kosten en het risico van de eventuele opslag van de goederen en van het transport naar de opslagplaats vallen bij niet – tijdig afhalen van de goederen alleszins volledig ten laste van de koper. De verkoper zal, zo de koper de goederen alsnog wil ophalen, het recht hebben de aflevering te weigeren zolang de koper deze kosten van opslag en transport niet heeft vereffend. Behoudens ontbinding van de overeenkomst, heeft de verkoper, in geval van niet – tijdig afhalen of weigering van in ontvangstname door de koper, het recht de goederen te factureren; deze facturen zijn contant en onmiddellijk betaalbaar. De koper staat tenzij anders uitdrukkelijk wordt voorzien zelf in voor het laden en lossen van de goederen.. In ieder geval zijn de kosten van het transport en van de transportverzekering nooit inbegrepen in de opgegeven prijzen.


4. Als de kostprijs van de te leveren goederen tussen het ogenblik van de bestelling van levering stijgt wegens omstandigheden buiten de wil van de verkoper, heeft die het recht de opgegeven prijzen, zelfs deze vermeld in de orderbevestiging, aan te passen tot beloop van de stijging.


4.1 Als de kostprijs van de te leveren goederen tussen het ogenblik van de bestelling van levering stijgt wegens omstandigheden buiten de wil van de verkoper, heeft die het recht de opgegeven prijzen, zelfs deze vermeld in de orderbevestiging, aan te passen tot beloop van de stijging.


4.2 De opgegeven prijzen hebben alleen betrekking op de uitdrukkelijk in de offerte vermelde prestaties en leveringen; alle bijkomende of vervangende prestaties en leveringen worden aan de klant aangerekend. B.T.W., transportkosten en eventuele andere taksen zijn nooit in de opgegeven prijzen begrepen, tenzij dit met zoveel woorden is vermeld.


5. De betaaldatum van de facturen bedraagt 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen bij de koper en verkoper.Bij bestelling zal de koper betaling overmaken binnen de 14 dagen, tenzij anders afgesproken zoals vooruitbetaling, dit in overleg met de klant.t Bij niet – betaling ervan zijn alle verbintenissen van de verkoper opgeschort.


5.1 In geval van laattijdige betaling van de prijs of een deel ervan is de koper onmiddellijk en van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1% per maand, en een vergoeding van de schade wegens laattijdige betaling die forfaitair bepaald wordt op 10% van de achterstallen, met een absoluut minimum van 85 €


5.2 Facturen worden na levering van de artikelen opgemaakt door Linkkado. Heeft de koper op die tijdstippen geen factuur ontvangen, dan moet hij de verkoper daarvan onmiddellijk, schriftelijk en aangetekend op de hoogte brengen. Verzuimt hij dat te doen, dan geldt de digitale verzending van de factuur vanuit het Link Kado emailadres als onweerlegbaar bewijs van de ontvangst van de factuur door de klant.


6. Elk protest van een factuur moet schriftelijk gebeuren en dient binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Elk protest moet, op straffe van nietigheid, omstandig gespecificeerd en gemotiveerd te zijn. Afwezigheid van geldig en tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur. Ondanks protest is de koper steeds gehouden het gefactureerde te betalen.


7. In geval van faillissement, concordaat, vereffening, beslag op goederen van de koper op andere feiten die wijzen op financiële problemen van de koper, worden alle openstaande bedragen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar Hetzelfde geldt voor de bedragen die de koper verschuldigd zal zijn tgv. reeds geplaatste bestellingen, tenzij de verkoper in dat geval ervoor kiest de overeenkomst te ontbinden.


8. De verkoper is ten allen tijde gerechtigd van de koper te vorderen dat deze een bankgarantie of een vergelijkbare zekerheid doet stellen../p>

9. Aanspraken wegens niet – conforme leveringen moeten schriftelijk en met omstandige opgave van redenen, aan de verkoper worden medegedeeld.


10. Klachten betreffende leveringen en/of werken moeten ons bereiken binnen de acht dagen na de factuurdatum. Het niet ontvangen van klachten binnen de gestelde termijn impliceert het onbetwist aanvaarden door de klant van de factuur en alle gegevens ervan. Een andere kennisgeving zal onherroepelijk tot het verval leiden van alle rechten van de koper. Onverminderd de andere bepalingen uit deze overeenkomst, kan de verkoper geenszins aansprakelijk geacht worden voor de goederen die reeds op een of andere manier werden bewerkt, aangelegd, gebruikt of gewijzigd.


11. De verkoper heeft, onverminderd zijn recht om de vergoeding te eisen van de door hem geleden schade, te allen tijde het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk en zonder ingebrekestelling, te ontbinden door middel van eenvoudige kennisgeving, bij a) overmacht of toeval, onderhavige overeenkomst; b) uitputting van voorraad of onmogelijkheid tot levering ingevolge omstandigheden die niet uitsluitend aan de verkoper te wijten zijn; c) wanuitvoering door de koper van zijn verbintenissen die voortvloeien uit de onderhavige overeenkomst; d) faillissement, concordaat, vereffening, beslag op de goederen van de koper, andere feiten die wijzen op de mogelijkheid van solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen van de koper; e) indien de koper de gevraagde zekerheid niet stelt.


12. Ingeval van wanprestatie vanwege de koper, heeft de verkoper het recht naar eigen goeddunken ofwel de naleving van de verbintenissen door de koper te eisen, ofwel de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper waarbij de koper een schadevergoeding schuldig is, die forfaitair bepaald wordt op 40 % van de totale prijs.


13. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbank van Hasselt bevoegd.


Neem contact met ons op

Error 404